DĖL AUTOMOBILIŲ KURO NORMŲ NUSTATYMO METODIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Į S A K Y M A S

1995 m. spalio 12 d. Nr.405

Vilnius

DĖL AUTOMOBILIŲ KURO NORMŲ NUSTATYMO METODIKOS

      Vykdydamas Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo   27 d.  posėdžio protokolo  Nr. 44    IX    punkto  pavedimą  "Dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos",

     TVIRTINU

     Automobilių kuro normų nustatymo metodiką (pridedama).

     REKOMENDUOJU     šią   metodiką   taikyti   nustatant   kuro suvartojimo normas įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                             JONAS BIRŽIŠKIS

                          ____________

 

                                   PATVIRTINTA

                                   Lietuvos Respublikos

                                   susisiekimo ministerijos

                                   1995 m. spalio 12 d.

                                   įsakymu Nr. 405

 

            AUTOMOBILIŲ KURO NORMŲ NUSTATYMO METODIKA

 

                         Bendroji dalis

 

     Čia pateikiama  rekomenduojama kuro normų nustatymo metodika automobiliams, specialios  įrangos, sumontuotos  ant automobilių, kuro sunaudojimui  ir orientacinės  kontrolinės (bazinės)  normos automobiliams, nurodytiems 1 priede.

     Automobilių  kuro   panaudojimo  efektyvumas  priklauso  nuo normavimo kokybės  lygio.  Nuo  techniškai  pagrįstų  kuro  normų priklauso automobilių  transporto  lygis.  Tobulėjant  transporto priemonėms bei  technologiniams procesams,  kuro normos turi būti peržiūrimos.

     Automobilių transporte yra taikomos šios kuro normų rūšys:

     linijinės kuro normos (l/100 km, m3/100 km);

     specialios  įrangos,  sumontuotos  ant  automobilių,  darbui reikalingos kuro normos (l/100 km, l/h);

     lyginamosios kuro  normos atliktam transporto darbo vienetui (g/tkm, g/kel.km, g/mok.km).

     Linijinės  kuro   normos  ir   specialios   įrangos   darbui reikalingos   kuro    normos   yra   skirtos   atsiskaitymui   su vairuotojais, statistinei  apskaitai bei  lyginamųjų  kuro  normų apskaičiavimui.

     Lyginamosios kuro  normos atliktam transporto darbo vienetui nustatomos remiantis  linijinėmis normomis bei atlikto transporto darbo apimtimi.  Jomis naudojamasi  skaičiuojant kuro poreikį, jį skirstant bei įvertinant panaudojimo efektyvumą.

 

                    1. Linijinės kuro normos

 

     Linijinės kuro normos yra nustatomos techniškai tvarkingiems visų markių automobiliams tam tikroms eksploatavimo sąlygoms. Tai technologinės transportinio  proceso kuro  sąnaudų  normos.  Kuro sąnaudos garažo ir kitiems ūkiniams poreikiams į linijines normas neįeina ir nustatomos atskirai.

     Naudojamos trys linijinių normų rūšys:

bazinė norma -100 km automobilio ridos;

norma -100 tkm transportinio darbo;

norma   važiavimui  su  kroviniu  (įvertina  kuro  sąnaudų padidėjimą dėl manevravimo pakrovimo-iškrovimo punktuose).

     Kelių, važiavimo, klimatinės ir kitos eksploatacinės sąlygos įvertinamos pataisos koeficientais.

     Kuro normos didinamos:

     dirbant žiemą - iki 10 procentų;

     darbas, kurio metu technologiškai yra būtini dažni sustojimai (vidutiniškai daugiau kaip vienas sustojimas 1 km ridos) - iki 10 procentų;

     darbas, kurio metu yra būtini maži greičiai (iki 20 km /h) - iki 10 procentų;

     pradedant eksploatuoti  naujus arba  po kapitalinio  remonto automobilius iki 1000 km ridos - iki 10 procentų;

     darbas karjeruose, žemės ūkio arba miško išvežimo darbuose - iki 20 procentų;

     mokomasis važiavimas - iki 20 procentų;

     važiavimas užpustytais keliais - iki 20 procentų;

     dirbant kalvotose vietovėse, kada aukštis virš jūros lygio:

 

               nuo 500 iki 1500 m          -          iki 5 procentų;

               nuo l501 iki 2000 m         -          iki 10    "   ;

               nuo 2001 iki 3000 m         -          iki 15    "   ;

               daugiau kaip 3000 m         -          iki 20    "   ;

 

     dirbant miestuose,  kuriuose gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100000 - iki 10 procentų.

     Kuro normos mažinamos:

     dirbant užmiestyje geros kokybės keliuose - iki 15 procentų;

     eksploatuojant užsakomus  bei  žinybinius  autobusus,  kurių darbas nesusietas su pastoviais maršrutais - iki 10 procentų.

     Tais atvejais,  kai būtina  taikyti kelis  priedus, linijinė kuro norma  nustatoma kontrolinę kuro sunaudojimo normą dauginant iš priedų  sumos (arba  jų skirtumo,  jei vienu  atveju norma yra didinama, o kitu - mažinama).

     Kada  automobilių   pakrovimo  arba   iškrovimo   metu   dėl priešgaisrinės saugos  reikalavimų  negalima  užgesinti  variklio (naftos  bazės,   specialūs  sandėliai   ir   pan.),   nustatomos normatyvinės  kuro  sąnaudos,  skaičiuojant,  kad  viena  valanda variklio darbo prilygsta 5 km ridos.

     Autotransporto įmonių  techninėms reikmėms (diagnostikos bei reguliavimo darbai, techninės apžiūros ir pan.) normatyvinės kuro sąnaudos nustatomos  ne  didesnės  kaip  0,5  procento  nuo  viso sunaudoto kuro kiekio. Leidžiama didinti kuro normas žiemos metu, kai vidutinė  paros temperatūra  tris  paras    eilės  nukrenta žemiau kaip -50C.

     Bazinės kuro  normos, taip  pat taikomi didinimo ar mažinimo koeficientai įteisinami įmonės vadovo įsakymu.

     Vidaus  reikalų,   Krašto  apsaugos  ministerijų,  Valstybės saugumo departamento   sistemų  įstaigose  ir  organizacijose  ši metodika taikoma  ir maksimalūs koregavimo koeficientai nustatomi atsižvelgiant  į   specifines  šių  žinybų  transporto  priemonių eksploatavimo sąlygas.

 

          1.1. Bazinės kontrolinės kuro sąnaudų normos

 

     Dažniausiai pasitaikančių  automobilių  bazinės  kontrolinės kuro sąnaudų normos  pateiktos 1 priede.

     Jei automobilio bazinė kontrolinė kuro sunaudojimo norma yra nežinoma, ją galima apskaičiuoti naudojantis šiomis formulėmis:

     a) lengviesiems automobiliams:

     su benz. varikliais

    

         

 

     (su   dyz. varikliais    0,6-0,7   benz.   variklio   normos; visureigiams norma gali būti padidinta iki 30%),

     čia Vh - variklio darbinis tūris litrais;

     b) sunkvežimiams ir autobusams:

    

          ,

 

     čia Gt - valandinės kuro sąnaudos kg/h;

     Va - vidutinis automobilio važiavimo greitis, km/h (0,8 nuo V maksimalaus);

     pk - kuro tankis, g/cm3 (benzino 0,7 - 0,8, dyzelinio kuro 0,84 -  0,86).

          ;

 

     čia ge – lyginamoji efektyvi kuro sąnauda kg/kWh (ge benz. varikliams 0,30 - 0,32,  ge dyz. varikliams 0,20 - 0,26 );

     Ne - variklio (efektyvusis) galingumas kW;

     k - integralinis koeficientas, kuriuo įvertinamas variklio veleno sukimosi dažnis ir naudojama variklio galia (sunkvežimiams ir autobusams taikomas 0,5 - 0,6).

     Visi  išvardinti   parametrai  imami  arba  patikslinami  iš automobilių  eksploatacinių  charakteristikų  (serviso  knygelių, katalogų ir pan.).

     Vietoje  benzino   naudojant   suskystintas   naftos   dujas skaičiuojamos bazinės  kuro normos  padidinamos iki  20 procentų, suslėgtas gamtines  dujas -  iki 5  procentų atitinkamos  benzino bazinės kontrolinės normos.

     Bazinė  kontrolinė   kuro  sunaudojimo   norma   gali   būti patikslinta automobilį tikrinant diagnostikos laboratorijoje arba važiuojant laikantis standartinės metodikos.

 

                   1.2. Lengvieji automobiliai

 

     Lengviesiems automobiliams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

         

 

     čia Q - normatyvinė kuro sąnauda l;

     Nk - kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų norma l/100 km;

     S - automobilio rida km;

     K - koregavimo  koeficientas  (priedų  ir  mažinimų  suma procentais).

 

                         1.3. Autobusai

 

     Autobusams normatyvinės  kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

    

 

     čia Qn - normatyvinė kuro sąnauda l arba m3;

     Nk -  kontrolinė (bazinė)  kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km (kada naudojamos suslėgtos gamtinės dujos);

     S - autobuso rida km;

     K   -  koregavimo  koeficientas  (priedų  ir  mažinimų  suma procentais);

     Nš - kuro sąnaudų norma šildytuvams l/h;

     t   - šildytuvo darbo trukmė h.

 

             1.4. Bortiniai sunkvežimiai ir vilkikai

 

     Sunkvežimiams ir  autotraukiniams bei vilkikams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

    

 

     čia Qn - normatyvinės kuro sąnaudos l arba m3;

     Nka -  autotraukinio arba  vilkiko su  puspriekabe linijinė kuro sąnaudų  norma Nka = Nk + Ng x Gp, l/100 km arba m3/100 km;

     čia Nk - sunkvežimio kontrolinė kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km;

     Ng  -   kuro  sąnaudų   norma   papildomai   priekabos   ar puspriekabės masei l/100 tkm arba m3/100 tkm;

     Gp - tuščios priekabos ar puspriekabės masė tonomis;

     Nd -  linijinė kuro  sąnaudų norma transporto darbams l/100 tkm arba m3/100 tkm;

     W  - transporto darbų apimtis tkm (čia W = Gk x Sk, kur Gk -krovinio masė, Sk - rida su kroviniu);

     K - koregavimo koeficientas  (priedų  ir  mažinimų  suma procentais).

 

     Sunkvežimiams ir autotraukiniams bei vilkikams, kurių atliktas darbas įvertinamas tkm, papildomos kuro normos (Nd) 100 tkm ir  priekabos ar puspriekabės kiekvienai masės tonai (Ng) nustatomos tokios: benzino - 2 l, dyzelinių degalų - 1,3 l, suskystintų dujų - 2,5 l, suslėgtų gamtinių dujų - 2 m3, naudojant dujų-dyzelinį kurą - 1,2 m3 suslėgtų gamtinių dujų ir 0,25 l dyzelinio kuro.

 

                        1.5. Savivarčiai

 

     Savivarčiams automobiliams  bei savivarčiams autotraukiniams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

    

 

     čia Nks  - savivarčio  autotraukinio linijinė  kuro sąnaudų norma

[(Nks = Nk + Nd x (Gp + 0,5 x q)], l/100 km arba m3/100 km

     čia Nk  - savivarčio  automobilio kontrolinė  kuro  sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km;

     Nd -  linijinė kuro  sąnaudų norma transporto darbams l/100 tkm  arba m3/100 tkm;

     Gp - priekabos ar puspriekabės nuosava masė t;

     q   - priekabos įkrovumas t;

     S   - automobilio rida km;

     K  - koregavimo koeficientas %;

     Nz -  kuro normos  priedas vienam savivarčio automobilio ar autotraukinio  važiavimui  su  kroviniu,  nepriklausomai  nuo  jo dydžio l arba m3;

     Z - važiavimų su kroviniu skaičius.

 

     Pavieniams savivarčiams  automobiliams  bei  autotraukiniams linijinė kuro  sąnaudų norma  transporto darbams  (Nd)  nustatoma tokia pati kaip ir sunkvežimiams bei vilkikams.

     Kuro  normos   priedas  vienam   savivarčio  automobilio  ar autotraukinio važiavimui su kroviniu (Nz), nepriklausomai nuo jo dydžio, sudaro:  0,25 l  benzino bei dyzelinio kuro arba 0,25 m3 suslėgtų gamtinių  dujų; naudojant  dujų-dyzelinį kurą - 0,20 m3 suslėgtų gamtinių dujų ir 0,1 l dyzelinio kuro.

 

                          1.6. Furgonai

 

     Furgonams kuro  sąnaudų normos  nustatomos taip  pat kaip ir sunkvežimiams. Furgonams,  dirbantiems pagal  laikinę  apmokėjimo sistemą,  kuro   sąnaudų  normos   nustatomos  kaip  lengviesiems automobiliams, pridedant 10 % priedą už valandinį darbą.

     2.  Specialiosios   įrangos,  sumontuotos  ant  automobilių, darbui reikalingos kuro normos

     Specialios paskirties  transporto priemonių įranga skirstoma į dvi grupes:

     I  -   atliekanti  specialiuosius   darbus  stovėjimo   metu (autokranai, kompresoriai ir kt.);

     II -  atliekanti specialiuosius  darbus  važiuojant  (sniego valytuvai, smėlio barstymo, gatvių laistymo mašinos ir kt.).

     Pirmos  grupės   automobiliams  normatyvinės  kuro  sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

    

 

     čia Nksp - individuali linijinė kuro sąnaudų norma

     (Nksp =  Nk + Nd x G, l/100 km arba m3/100 km,

     čia Nk  - bazinio automobilio kontrolinė kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km;

     Nd -  linijinė kuro  sąnaudų  norma  specialiosios  įrangos vežimui l/100 tkm arba m3/100 tkm;

     G - specialiosios įrangos masė t);

     S    - automobilio rida km;

     N -  kuro sąnaudų  norma specialiosios įrangos darbui l/h arba m3/h;

     T - specialiosios įrangos darbo trukmė h;

     K - koregavimo koeficientas %.

 

     Antros  grupės   automobiliams  normatyvinės  kuro  sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

          

 

     čia Nksp - individuali linijinė kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km;

     S’ -  specialiojo automobilio  rida iki darbo zonos ir atgal km;

     N’ -  kuro  sąnaudų  norma  specialiosios  įrangos  darbui važiuojant l/100 km arba m3/100 km;

     S”   - automobilio rida dirbant specialiajai įrangai km;

     K   - koregavimo koeficientas %;

     N'd -  papildoma kuro  sąnaudų norma  vieno kėbulo smėlio ar kitos medžiagos išbarstymui l;

     n - išbarstytų kėbulų skaičius per pamainą.

 

      3. Kuro normų nustatymo metodikos taikymo pavyzdžiai

 

     1 pavyzdys

 

     Lengvasis automobilis VAZ-21063 žiemą nuvažiavo 600 km geros kokybės užmiesčio  keliais. Automobilio  kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų norma  Nk =  9,0 l/100  km (žiemos  priedas + 10 %, geros kokybės kelias - minus 15%, tada K = -5 %).

     Normatyvinės kuro sąnaudos sudarys:

 

     2 pavyzdys

    

     Kai   lengvojo    automobilio   kontrolinė   (bazinė)   kuro sunaudojimo   norma   yra   nežinoma,   galima      apytiksliai apskaičiuoti pagal anksčiau pateiktą empirinę formulę:

 

    

 

     čia Vh - variklio darbinis tūris l.

 

     Jei laikysime,  kad variklio  darbinis tūris  Vh =  1,598 l (Opel - Astra 1.6i16V), tada

 

   l/100 km, o tai beveik atitinka šio automobilio techninius duomenis (degalų sąnaudos mieste sudaro 8,4 l/100 km).

 

     3 pavyzdys

 

     Automobilis - vilkikas su puspriekabe atliko 9520 tkm transporto darbų ir nuvažiavo 595 km. Vilkiko kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų  norma Nk = 23,0 l/100 km; linijinė kuro sąnaudų norma transporto  darbams Nd  = 1,3 l/100 tkm; puspriekabės nuosava masė Gp = 5,7 t.

     Normatyvinės kuro sąnaudos bus lygios:

 

    

 

     4 pavyzdys

 

     Automobilinis kranas vasarą dirbo 120 maš.h ir nuvažiavo 560 km. Autokrano kontrolinė (bazinė) kuro sunaudojimo norma Nksp = 52 l/100 km, kuro sąnaudų norma specialiosios įrangos darbui N= 8,4 l/h.

 

     Normatyvinės kuro sąnaudos bus lygios:

    

 

     5 pavyzdys

 

     Miesto autobusas važinėjo žiemą (K=10) ir  per 8 darbo valandas nuvažiavo 240 km. Autobuso kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų norma   Nk = 34,0 l/100 km. Kuro sąnaudų norma salono šildytuvui Nš = 3 l/h.

 

     Normatyvinės kuro sąnaudos sudarys:

 

    

 

     6 pavyzdys

 

     Jeigu sunkvežimio kontrolinė (bazinė) kuro sunaudojimo norma yra nežinoma, galima ją apskaičiuoti pagal formulę:

 

    

 

     Pirmiausia apskaičiuojame Gt = ge x Ne x k, kg/h.

 

     Sunkvežimiams ge = 0,30 - 0,34  kg/kWh,  imame  vidutinę reikšmę - 0,32 kg/kWh.  Efektyvųjį variklio  galingumą Ne imame žinomo sunkvežimio  ZIL-130, kuris lygus 110,36 kW, o integralinį koeficientą k = 0,55. Apskaičiavę gauname:

 

     Gt = ge x Ne x k = 0,32 x 110,36 x 0,55 = 19,42 kg/h,

 

tada  l/100 km.

     Gautas  rezultatas   artimas  nustatytai   kontrolinei  kuro

sąnaudų normai, kuri lygi 31 l/100 km.

                          ____________

                                                  1 priedas

 

        ORIENTACINĖS KONTROLINĖS (BAZINĖS) KURO SĄNAUDOS

Automobilio markė ir modelis  Kuro rūšis*     Kontrolinė (bazinė)

                                              norma, l/100 km arba

                                              m3/100 km

 

1. Lengvieji automobiliai

 

Alfa Romeo 145 1.4                         Sb                                                 8,2

Audi 80 Avant                                         N                               8,8

BMW 316i Compact                                      Sb                                                 7,4

BMW 318 ti                                            Sb                                                 8,3

BMW 318 tds                                                      D                                5,9

BMW 325 td                                            d                               6,9

Chevrolet Cavalier 2.2                                Nb                                                 8,8

Chrysler Neon 2.0I                         Nb                               7,2

Citroen AX Teen 1.0i                       Sb                               5.8

Citroen AX Teen 1.4 iD                                D                               4,2

Dacia 1310                                            N                               6,8

Dodge Neon 2.0i                                       Sb                               7,2

Fiat Cinquecento                                      Sb                               5,6

Fiat Panda 1000 Fire L                                Sb                               6,2

Ford Fiesta 1.1i                                      Sb                                                 6,1

Ford Fiesta 1.3i                                      Sb                               6,6

Ford Fiesta 1.8 D Fun                      D                               5,5

Ford Escort 1.6i CL                        Sb                               7,2

Ford Scorpio 2.0i                                     Sb                               8,6

Ford Scorpio 2.5TD                         D                               8,0

FSO Polonez 1.4 Mpi                        N                               7,3

FSO Polonez 1.6 Gli                        S                               8,1

FSO Polonez 1.9D                                      D                               6,5

GAZ – 13                                              Sb                               20

GAZ – 14                                              Sb                               22

GAZ-21, - 21A, -21B,-21G,-22               N                               13

GAZ-24, 24 - 01,-3102,-31029               N                               13

GAZ - 24 – 07                                         SD                              16,5

GAZ - 24 – 10                                         N                               12,3

GAZ - 24 - 11 (taksi)                      N                               12,7

GAZ - 24 - 17 (taksi)                      SD                              18,0

Honda Civic 1.5i                                      N                               7,2

Honda Civic 1.5Vei                         N                               5,9

Honda Civic 1.6Vti                         Sb                               7,6

Hyundai Lantra GLS 1.5i                               N                               6,8

Hyundai Sonata 2.0GLS                      N                               7,8

Jeep Wrangler 2.5                                     N                               13,7

Jeep Cherokee 2.1 Td                       D                               9,4

Kamaz 1111                                            S                               5,3

Kia Pride 1.3 LX                                      Sb                               6,4

Kia Sephia SLX                                        N                               7,3

Lancia Y10 1.1 Junior                      Sb                               6,1

Lancia Delta 1.6 i.e.                      Sb                               8,3

Lancia Dedra SW 1.9 TDS                               D                               6,2

Land Rover Defender 90 2.5d                D                               10,3

Land Rover Defender 90 2.5                 N                               14,8

Mazda 121 L                                                      N                                6,7

Mazda 323 C 1.4                                       N                               7,3

Mazda 323 C 1.9                                       Sb                               8,0

Mazda 626 2.0D GLX                         D                               6,8

Mercedes-Benz C 180                        Sb                               8,5

Mercedes-Benz C 220                        Sb                               8,7

Mercedes-Benz C 200D                       D                               6,7

Mercedes-Benz C 250D                       D                               7,0

Mitsubishi Colt 1300 Gli                   N                               6,9

Mitsubishi Lancer 1600 Gli                 Sb                               7,2

Mitsubishi Lancer 2000 GLX Kombi D         D                                6,1

Mitsubishi Galant 1800 GLSi                Sb                               7,5

Moskvich-403, -407, -408, -412,

-423, -424, -426, -427, -2136,

-2137, -2138, -2140, -2141,

-21412                                                N                               10,0

Nissan Micra 1.0 L                         Sb                               5,8

Nissan Micra 1.3 LX                        Sb                               6,1

Nissan Sunny 1.6 SLX                       Sb                               7,1

Nissan Sunny 2.0 LXD                       D                               6,1

Opel Corsa Eco 1.2i                        Sb                               5,9

Opel Corsa Joy 1.4i 16V                               Sb                               7,0

Opel Astra GL 1.6i                         Sb                               6,4

Opel Astra GL 1.7D                         D                               5,9

Peugeot 106 XN 1.0                         Sb                               6,3

Peugeot 106 XS 1.6                         Sb                               6,8

Peugeot 106 XND                                       D                               5,1

Peugeot 306 ST 2.0                         Sb                               8,0

Renault Clio 1.2 RL                        N                               6,2

Renault Clio 1.8 RSi                       Sb                               8,1

Renault Clio 1.9 DRL                       D                               5,5

Renault 19 RN 1.9D                         D                               6,0

Rover Mini Special                         Sb                               7,1

Rover 418D                                            D                               5,6

Saab 900 Turbo                                        Sb                               8,5

Saab 900 S 2.3i                                       Sb                               8,7

Saab 9000 CS 2.0                                      N                               9,2

Skoda Favorit LX                                      N                               7,1

Skoda Forman LX                                       N                               7,5

Subaru Justy 1.2 GLi                       N                               7,4

Subaru Impreza 1.6 LX                      Sb                               8,5

Suzuki Alto                                                      N                                5,4

Suzuki Swift 1.6 GLX                       N                               6,1

Toyota Tercel 1.3i VC                      Sb                               4,5

Toyota Starlet 1.3 XLi                                N                               6,3

Toyota Corolla 1.4 XLi                                Sb                               6,7

Toyota Corolla Compact 2.0 DXL  D                               5,6

UAZ-31512, 31510                                      N                               16

UAZ-469,-469A                                         N                               16

VAZ-1111                                              N                               6,5

VAZ-2101,-21011, -21013,

-2102                                                            N                                8,5

VAZ-2103, -2106, -21061, -21063 N                               9,0

VAZ-21033, -2104, -2105, -21051,

-2107                                                            N                                8,5

VAZ-2108, -21081, -21083, -2109 N                               8,0

VAZ-2121, -21211                                      N                               12,0

Volkswagen Polo 45 Fox                                Sb                               6,6

Volkswagen Polo 55 Servo                   Sb                               6,5

Volkswagen Golf CL 1.4                                N                               6,8

Volkswagen Golf GL 1.8                                Sb                               7,6

Volkswagen Golf CL 1.9D                               D                               5,8

Volvo 440 1.6i                                        Sb                               7,6

Volvo 440 1.8i                                        Sb                               7,9

Volvo 460 1.8i                                        Sb                               7,9

Volvo 440 Turbodiesel                      D                               5,8

ZAZ-965,-966,-968R, -1102                  N                               7,0

ZAZ-968M, -968MB, -968MD,

-968MR                                                N                               8,0

ZAZ-969, -970, -970V, -970G                N                               8,0

 

                           2.Autobusai

              

Ikarus-55                                             D                               28

Ikarus-556                                            D                               38

Ikarus-180                                            D                               41

Ikarus-250                                            D                               31

Ikarus-250.58, -250.59, -250.93,

-250.95                                               D                               34

Ikarus-255                                            D                               31

Ikarus-256, -256.54, -256.59,

-256.74, -256.75                                      D                               34

Ikarus-260, -260.01, -260.18,

-260.27, -260.37, -260.50,

-260.51, -260.52                                      D                               34

Ikarus-263     D    40

Ikarus-280, -280.01, -280.33,

-280.48, -280.63, -280.64                  D                               43

Ikarus-283.00                                         D                               46

Ikarus-350.00                                         D                               37

Ikarus-365.10, -365.11                                D                               34

Ikarus-415.08                                         D                               39

Ikarus-435.01                                         D                               46

Ikarus-543.26                                         D                               27

KAvZ-651, -651A                                       N                               26

KAvZ-685, -685B, -685G,

-3270, -3271                                          N                               30

LAZ-695, -695B, -695E, -695M,

-695N                                                            N                                41

LAZ-695NG                                             SgD                              43

LAZ-695P                                              SgD                              51

LAZ-695(su ZIL-375 varikliu),

-695N(su ZIL-375.01 varikliu)              N                               40

LAZ-697(su ZIL-375 varikliu)               N                               40

LAZ-699, -699A, -699N, -699R               N                               43

LAZ-4202                                              D                               35

LAZ-42021                                             D                               33

LIAZ-158, -158V, - 158VA                   N                               41

LIAZ-677, -677A, -677B,

-677M, -677V                                          N                               54

LIAZ-677G                                             SgD                              67

LIAZ-5256, -52564                                     D                               46

Mercedes-Benz 0302 CV-8                               D                               32

Nissan-Urvan E-24                                     D                               10

Nissan-Urvan Transporter                   Sb                               14

Nusa-501M                                             Sb                               15

Nusa-521M                                             Sb                               15

Nusa-522M, -522-03                         Sb                               15

PAZ-651, -651A                                        N                               26

PAZ-652, -652B                                        N                               28

PAZ-672, -672A, -672C, -672G,

-672M                                                            N                                34

PAZ-3201, -3201S, -320101,

-3206                                                            N                                36

RAF-08, -10                                                      N                                15

RAF-977, -977D, -977DM,

-977E, -977EM                                         N                               15

RAF-2203, -220301                                     N                               15

RAF-220302                                            SnD                              18

RAF-22031, -22031-01                       N                               15

RAF-22032                                             N                               15

RAF-22035-01                                          N                               15

Scoda-706 TO-CAR                                      D                               32

TAM 260A119T                                          D                               30

UAZ-452A, -452AS, -452V                               N                               17

UAZ-220601                                            N                               17

UAZ-220602                                            SnD                              22

UAZ-396201                                            N                               17

 

                         3.Sunkvežimiai

 

Avia A-20H                                            D                               11

Avia A-21K, -21N                                      D                               11

Avia A-30N                                            D                               13

Avia A-31L, -31N, -31P                                D                               13

GAZ-51, -51A, -51V                         N                               21,5

GAZ-51Ž                                               SnD                              33

GAZ-52, -52A, -52-01, -52-03,

-52-05                                                N                               22

GAZ-52-07, -52-08, -52-09                  SnD                              30

GAZ-52-27, -52-28                                     SgD                              22

GAZ-53, -53A                                          N                               25

GAZ-53-07                                             SnD                              37

GAZ-53-12, -53-12-016,

-53-12A                                               SgD                              25

GAZ-63, -63A                                          N                               26

GAZ-66, -66A, -66AE, -66E,

-66-01, -66-02, -66-04, -66-05  N                               28

GAZ-3307                                              N                               24,5

IFA W50L                                              D                               20

KamAZ-4310, -43105                         D                               31

KamAZ-5320                                            D                               25

KamAZ-53208                                                      D+SgD                            6,5+22,5

KamAZ-53217                                                      D+SgD                            6,5+21,5

KamAZ-53218                                                      D+SgD                            6,5+23

KrAZ-214. -214B                                       D                               54

KrAZ-219, -219B                                       D                               47

KrAZ-255B, -255B1                                     D                               42

KrAZ-260, -260M                                       D                               42,5

Magirus 232 D 19L                                     D                               24

Magirus 290 D 26 L                         D                               34

MAZ-200, -200D, -200G, -200P               D                               27,5

MAZ-500, -500A, -500AS, -500AT,

-500V, -5335                                          D                               23

MAZ-514                                               D                               25,5

MAZ-516, -516B                                        D                               26

MAZ-53352                                             D                               24

Scoda 706 RT                                          D                               25

Tatra 111 R                                                      D                                33

UAZ-450, -450D, -452D,

-452DM, -3303                               &nbnbsp;sp;         N                               17

UAZ-451, -451D, -451DM                                N                               15

Ural-375, -375D, -375K, -375N,

-375T                                                            N                                61

Ural-4320                                             D                               32

 

                           4.Vilkikai

 

Austro-Fiat CDN-130                        D                               26

BelAZ - 537 L, 7421                        D                               100

Chepel D-450                                          D                               22

Chepel D-450.86                                       D                               25

Faun H-36-40/45                                       D                               85

Faun H-46-40/49                                       D                               90

GAZ-51P                                               N                               21

GAZ-52-06                                             N                               22

GAZ-53-12                                             N                               24,2

GAZ-63D, -63P                                         N                               26

Iveco-190.33                                          D                               25

Iveco-190.42                                          D                               27

KAZ-120TZ                                             N                               31

KAZ-606, -606A, -608, -608V,

-608V2                                                N                               31

KamAZ-5410, -54101, -54112                 D                               25

KNVF-12T Camacu-Nissan                                D                               45

KrAZ-221, -221B                                       D                               46,5

KrAZ-225B, -225B1                                     D                               40

KrAZ-255L, -255L1, -255LS                  D                               41,5

KrAZ-258, -258B1                                      D                               37

MAZ-200M, -200R, -200V                                D                               27,5

MAZ-504, -504B, -504G, -5429               D                               23

MAZ-64227                                             D                                31,6

MAZ-54323                                             D                               26,4

Mercedes-Benz-1635S, -1926,

-1928, -1935                                          D                               23

Mercedes-Benz-2232S                        D                               27

Mercedes-Benz-2235, -2236                  D                               28

Mercedes-Benz-2628                         D                               42

Mercedes-Benz-2632                         D                               34

Praha ST2- W                                          D                               23

Scoda-LIAS-100.42, -100.45                 D                               24

Scoda-706PTTN                                         D                               25

Tatra-815TP                                                      D                                48

Volvo F 89-32                                         D                               24

ZIL-120N, -130V, -130VI                               N                               31

ZIL-131V                                              N                               41

 

                          5.Savivarčiai

 

Avia A-30 KS                                          D                               15

BelAZ-540. -540A                                      D                               135

BelAZ-7522                                            D                               139,5

GAZ-93, -93AE, -93B, -93V                  N                               23

GAZ-SAZ-2500, -3502, -53B                  N                               29

GAZ-SAZ-3507                                          N                               30

IFA-W50/A                                             D                               19

IFA-W50L/K                                            D                               24

KAZ-600, -600AB, -600B, -600V              N                               36

KAZ-4540                                              D                               24

KamAZ-5510, -55102                         D                               32

KamAZ-5511                                            D                               32

KrAZ-222, -222B                                       D                               50

KrAZ-256, -256B, -256B1, -256B15 D                               48

Magirus-232D19R                                       D                               30

Magirus-290D26R                                       D                               44

MAZ-205                                               D                               33

MAZ-503, -503A, -503B, -503G               D                               28

MAZ-510, -510B, -510G, -510V,

-511, -512, -513                                      D                               28

MAZ-5549, -5551                                       D                               28

GAZ-3502                                              N                               28

GAZ-3503, -3504                                       N                               26

Tatra-138S1, -138S3                        D                               36

Tatra-148S1M, -148S3                       D                               36

Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3 D                               42

Ural-5557                                             D                               34

ZIL-MMZ-585, -585B, -585D, -585M,

-585V                                                            N                                36

ZIL-MMZ-554, -554A, -554G, -554K,

-555                                                             N                                37

ZIL-MMZ-555K, -555M,

-555N, -4052, -45022                                                       37

ZIL-MMZ-45023                                         SnD                              50

ZIL-MMZ-4505                                          N                               37

ZIL-MMZ-45054                                         SgD                              37,5p

 

     * Kuro rūšys:

     D - dyzelinis;

     N -  mažai etiliuotas benzinas, kurio oktaninis skaičius nuo 76 iki 92;

     Sb - neetiliuotas benzinas, oktaninis skaičius - 95;

     S - etiliuotas benzinas, oktaninis skaičius - 98;

     SnD - suslėgtos naftos dujos;

     SgD - suslėgtos gamtinės dujos.

 

                                                       2 priedas

 

               Dyzelinio kuro normos autobusų salonų apšildymui

Autobuso markė ir modelis     Šildytuvo Kuro           Pastabos

                              markė     sąnaudos l/h

 

 

Ikarus-255, -255.70, -260.01,

-260.18, -260.27, -260.37,

-260.50, -260.52              Sirokko-262    1,2

Ikarus-260, -260.01           Sirokko-265    1,4

Ikarus-250.12                 Sirokko-262    2,4     2 šildytuvai

Ikarus-250, -250.58, -250.58S,

-250.59, -250.93, -250.95,

-256, -256.54, -256.59,

-256.74, -256.75, -260.51     Sirokko-268    3,2

Ikarus-180                    Sirokko-268    3,7

                              ir-265

Ikarus-280, -280.01, -280.33,

-280.63, -280.64              Sirokko-268    3,5

                              ir -262

LAZ-699A, -699R               OV-95          1,4

LAZ-4202, -42021              P-148106

LIAZ-5256                     DV-2020        2,5

                          ____________